UtBILDning

I N T E R A K T I V T    L E D A R S K A P

KONSTEN ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA

Bli Symbolpedagog, gå en kreativ ledarutBILDning sju (7) veckor under ett (1) år

SYMBOLON & PARTNERS

utBILDar och utvecklar


Med Astrid Ståhlberg Elisabet Martinsson Karin Axzell Nymark

Gruppen utvecklar visionsbilden
Gruppen utvecklar visionsbilden
Gemensamma värderingar
Gemensamma värderingar
För att gruppen skall fungera behöver alla vara överens om värderingar och spelregler

UTBILDNINGENS ÖVERSIKT

Utbildningen i Symbolpedagogik breddar arbetsfälten inom deltagarnas egna professioner. Genom att nya metoder och insikter blir tillgängliga i yrkesutövningen såväl inom ekonomistyrning, marknadsplanering och personalansvar. Den holistiska och långsamma pedagogiken väcker energi och vilande kraftkällor, ger motståndskraft mot stress och förmåga att hitta nya lösningar, där konflikter annars hotar att uppstå.


Utbildningen är en inre styrketräning som ökar koncentrationsförmågan och lösningsfokus och dessutom ger en självkänsla på djupet. Utbildningen ger grunden till det interaktiva ledarskapet. Autentiskt och ansvarsfullt för att skapa optimal grund för sund delaktighet.


Symbolen är ett kroppens eget ekosystem med självläkande resurser. Symbolpedagogiken öppnar och stöttar till att möta ett djupare inre och finna ledning och sammanhang till helande. Genom bekantskap med symboler hittar människan redskap för att leva var dag mer i samklang med sig själv och sin omgivning. Att vara och agera utifrån en egen sanning, att ta makt och ansvar i trygghet och visshet om nödvändiga vägval.


Symbolpedagogen använder symboliska uttryckssätt för växt och utveckling. Människan bär en ibland osynlig längtan om att återerövra kreativiteten. I skapandet uppstår möten och samspel. Symbolpedagogen samspelar med människans egen utvecklingsprocess och är verksam för alla åldrar och i en mångfald av verksamheter. 

 

Under utbildningen får deltagaren ta del av olika teorier och genom övning och reflektion tillämpa metoderna. Det ges gott om utrymme till personliga upplevelser och reflektioner för egen erfarenhet, så att deltagaren blir förtrogen med symbolvärlden och den process som delagararen själv ska föra vidare till andra. Processen är viktig. Samtalet och tiden är central. Under hela utbildningstiden är det utvecklande samtalet ett övergripande inslag.  Varje människa vet bäst i fråga om sin egen situation och vad hon behöver för att utvecklas.


Viktigt i processen är ett bra bemötande, ett aktivt lyssnande och stödjande processer. En medmänniska som är medveten om sin egen process, är närvarande och detta grunden för ett gott mentorskap. Genom individuellt och kollektivt symbolarbete lotsas processen och pedagogiken genom detta helhetsarbete. 

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att leda dig själv och andra. Detta blir ett unikt perspektiv på ledarskap och du blir diplomerad symbolpedagog. Vi arbetar med människors utveckling och med individer som vill lära känna sina inre resurser och möjligheter. Utbildningen har relevans för dig som jobbar med människor i olika sammanhang. Den är relevant för dig i din roll som ledare, personalansvaring, pedagog, handledare etc. Du behöver inte vara chef för att leda andra! Du har en nyckelroll och vill verka för organisations- och kompetensutveckling. Du kan även se denna utbildning som en rehabiliteringsåtgärd, en väg till nya medvetna val för yrkeslivet.


Människor med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper från olika branscher med olika ”språk” kan få mötas och berika varandra på utbildningen. Varje vecka inkluderar steg framåt där olika aspekter berör vägen till den inre styrkan.


Stegen blir olika etapper som inkluderar verktyg som är nödvändiga på en modern och hälsosam arbetsplats. Varje vecka rymmer träning på att lyssna aktivt, tala inför grupp, ta och ge feedback. Dessutom identifieras viktiga värderingar och samarbete kring dem dvs formulera gruppens spelregler samt att träna på empatisk kommunikation och bli tydlig.


Symbolon & Partners kompletterar Symbolons traditionella Symbolpedagogutbildning med perspektiv på att förbättra, förvalta, förädla värden i företaget, i den organisation deltagaren verkar. Värden som skapar långsiktigt hållbara och lönsamma resultat. Oerhört viktigt i verksamhetsstyrningen.


Utbildningen ger färdighet i att förankra sig och sitt budskap i det sammanhang hen verkar genom det kreativita symbolspråket som metod! Måla, teckna, skriva, berätta med olika tekniker och material. 


  1. Drömmar - nya perspektiv på visioner kopplat till organisationen
  2. Sagor & Berättande - gemensamma värderingar & spelregler - verksamhetsberättelsen
  3. Bild med bla photolangage - visualisera mål och delmål
  4. Symboler i relationer - gestaltning,  funktioner och roll samt empatisk kommunikation och feedback
  5. Fördjupning i bild - fördjupning av meditation,  inre ledarskap och drivkrafter i fokus
  6. Redovisning av fördjupningsarbeten - bokslut och verksamhetsberättelsens betydelse för handlingsplan och den nya riktningen
  7. Myt & Ritual - vikten av goda avslut, tystnad, att fira och att vikten av ceremonier
Anmälan och ansökan till utbildningen


Anmälan med ansökan skickas till: interaktivt.ledarskap@symbolon.nu 


Skriv i ämnesraden "Ansökan utbildning"


Beskriv din arbetssituation och motivera varför du vill och behöver gå denna utbildning. Är du motiverad?


Utbildningsveckor 

etapp1 v37v38

etapp2 v45v46

etapp3 v04v05

etapp4 v12v13

etapp5 v19v20

etapp6 v26v27

etapp7 v33v34


etapp8 efter 6mån enl överenskommelse i gruppen

Schema och fakta om utbildningen


Start: HT2020


Var: Värmdö, Gustavsberg


När:: Lördag kl 11.00-18.00 & Söndag kl 09.00-18:00 samt Måndag - Onsdag kl 08:30-17:30


Längd: ca280 (ca70tim självstudier) 7veckor/etapper under ettt år


Pris: 26 tkr (ex moms) kursavgift/vecka inkl lunch och fika

(är det fler från samma arbetsplats har vi en dialog om priset)


Kursstart med minst åtta (8) kursdeltagare anmälda.Uppföljning en dag ett halvår efter avslut - bestäms av gruppen tillsammans.
UNDRAR DU - PROVA PÅ DELAR AV UTBILDNINGEN ANMÄL ERT INTRESSE BEROENDE PÅ ÖVERENSKOMMET TEMA

Symbolens betydelse, Visioner och Mål

Med Symbolon.nu

När orden tar slut - Pusselbitar som förtydligar behov

Med Symbolon.nu

Återhämtning med ceremonier - Ritualen

Med Symbolon.nu

Dela information, ge och ta feedback - sharing.


Med Symbolon.nu

Empatisk Kommunikation och Gemensamma värderingar


Med Symbolon.nu

Upptäck vikten av att fira genom symbolhandlingar


Med Symbolon.nu

UTBILDARE


Symbolons erfarna utbildare handleder dig på ett professionellt sätt. Ett rum i trygghet och tillit skapas tillsammans för kreativa lösningar.

© Copyright. All Rights Reserved.

TA KONTAKT


Besöksadress: Odelbergs Väg 11 2,5tr

134 40 Gustavsberg

Email: inteaktivt.ledarskap @symbolon.nu

Telefon: +46 708 353 924

COACHNING & HANDLEDNING


Måndag-Fredag: 08:30 - 17:30 

Lördag:                 enl ök

Söndag:                enl ök