FörändringsledningHar ni fastat i er organisation?

Är roller och funktioner otydliga? Känns det spretigt?

Skaver ledarskapet? Är gruppen ojämn? Saknas någon kvalité eller egenskap?

Undrar ni hur ni ska få till bättre och högre motivation?


Vi stöttar på vägen och löser problem med enkla hjälpmedel via det interaktiva ledarskapet. Våra metoder inbjuder alla att delta. Vi hjälper er att se på er organisation: (PDF)


 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Coachning med fokus på att utveckla sig själv i yrkesrollen för att bli mer trygg, ansvarsful samt dessutom öka delaktighet och agera mer proaktivt för en hälsosam arbetsmiljö.
 • Aktiviteter på Kickoffs
 • Samverkar vid arbetsplatsträffar
 • Seminarier och workshops utifrån överenskomna teman: samarbetsformer, arbetsformer, positionering, kommunikation & feedback, gruppdynamik, gemensamma värderingarNi är välkomna till oss i centrala Gustavsberg, Tornhuset - eller så kommer vi till er om det passar era behov bättre.


HandledningHandledning sker med fördel i grupp under kontinuerliga träffar och tar avstamp i den egna arbetssituationen samt inriktas både på individens och gruppens utveckling. Det kräver aktivt deltagande. Där var och en vid olika tillfällen bidrar med frågor och tankar. Tillsammans delar man erfarenheter, uppleveler och kunskaper. Handledning tillhandhaålls för olika yrkesroller vars syfte är att gruppen och den enskilde ska;


 • få syn på sin egen roll
 • utveckla sin professionella yrkesidentitet
 • öka förmåga att integrera praktisk och teoretisk kunskap
 • fördjupa förmåga till empati och analytisk förståelse
 • känna stöd och uppmuntran


Chefshandledning 

Ledarskapsfrågor behandlas tillsammans med andra ledare i liknade position. Chefshandledning fokuserar på gemensamma och individuella utmaningar, den medvetandegör och belyser den aktuella situationen; vad som styr och påverkar. Det personliga ledarskapet stärks och utvecklas i den aktuella situationen.

Coachning har målet i fokus utifrån önkemålet om en rörelse i en specifik riktning


Coachning, enskilt eller i grupp, är till för både ledare och anställda där personliga behov och mål i möjligaste mån sammanflätas med organisationens vision och mål. Insatsen stärker yrkesrollen specifikt i professionell tydlighet och i personlig utveckling.Tillsammans guidar vi dig mot ditt mål, du får formulera en handlingsplan och du har vårt stöd.


Det blir tydligt!


Du kanske får göra ditt livs viktigaste tavla!

GrupputvecklingGrupputveckling är aktiviteter som ger arbetgruppen verktyg och stöd att samarbeta effektivt och smidigt.Utvecklingsområden kan vara: • Samarbete 
 • Konfliktförebyggande förhållingssätt
 • Arbetsformer
 • Kommunikation och feedback
 • Gruppdynamik - från grupp till team

Elisabet Martinsson

Konsult/Utbildare


Elisabet har varit chef och ledare där förändringsarbete stått i fokus. Kännetecken är nätverkande vilket gör  styrning och ledning lättaee & medför motiverade och engagerade medarbetare. Nätverkande och tydlighet tillsammans med ett stort intresse för utforskande med kreativitet. Att hitta finurliga budskap i det kreativa i syfte att syndliggöra det annars osynliga - utifrån olika teman. Teman som att tex studera viljan till förändring och om att synliggöra behov.
Astrid Ståhlberg

Konsult/Utbildare


Bild- och kreativitetspedogik har blivit kännemärken för hennes verksamhet sedan mer än 30 år tillbaka. Astrid är verksam gränslöst inom personutveckling, entreprenörskap och livsfördjupning. Astrid har skrivit flera böcker tex "Astrid Ståhlberg med kriminella på PAULUSBÅTEN. En spännande och poetisk skildring av ledarskapet Astrid bjuder på. Photolangage är ett verktyg och Astrid arbetar obehindrat även utifrån franska och engelska. Resor till KongoBrassaville arrangeras med jämna mellanrum och Astrid är en god förebild i entreprenörskap, mod och rättvisa. Freden och fredskpande relationer är Astrid speciellt intresserad av.


INSPIRATÖRER OCH KONSULTER INOM FÖRÄNDRINGSLEDNING

Karin Axzell Nymark

Konsult/Utbildare    


Business Control och sund tillväxt står i fokus för Karin. Att medverka utifrån viljan att låta individen stå i centrum i varje orginisationskultur möjliggör den förändring som skapar långsiktigt hållbara resultat. Resultat med förståelse för vad ekonomi- och verksamhetsstyrning kan ge när alla delar i en helhet uppmärksammans. Insikt om att varje kedja är inte starkae än sin svagaste länk - innebär att arbetsgivare faktiskt medvetet arbetar för att även de som inte håller på med ekonomi i sin profession ändå förstår mekanismerna om värdet att hushålla med resurserna... även sina egna.

Med 30års erfarenheter inom ekonomi, administration  och olika projekt samt att haft bredd i sina kontaktytor kan Karin bidra i förändringsledning.